Strategi – Hållbarhet

Vi har en lång tradition av att ta hållbarhet på allvar och pratar gärna och ofta om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika samarbeten. Såväl internt som externt. 

När vi planerar för ny energiproduktion eller förvaltar våra befintliga anläggningar utgår vi alltid efter bästa möjliga hållbarhet utifrån alla aspekter. Vi har varit klimatneutrala sedan 1991 och ser ständigt över nya möjligheter att bidra med ny förnybar energiproduktion till vårt samhälle.

Vårt samhällsansvar

Under rådande pandemi blir det både svårare och viktigare att bidra till vårt samhälle. Självklart har vår ordinarie basverksamhet fortlöpt som vanligt med livsviktiga energileveranser till våra kunder, men vi har samtidigt en historia av engagemang i aktiviteter och event som bidrar till en levande stad. Där har det varit svårare att bidra ett sådant år. 

närbild allvarligt kvinnoansikte och teten Vi älskar människor i ruta framför

Vi har fortsatt deltagit i nätverket Öppna Företag och även det här året delat ut priset Omtanke ger energi som i år gick till Varberg för Musikhjälpen. Tillsammans med Coop har vi även stöttat behövande barnfamiljer med matkassar under de svåra tider som har påverkat många utsatta familjer i Varberg.

Under året har flertalet idrottsklubbar behövt hålla stängt, vilket har påverkat deras ekonomiska situation negativt. För oss har det varit viktigt att fortsätta stötta kommunens föreningar i våra sponsorsamarbeten och vi ser fram emot att få ta del av alla aktiviteter när pandemin släpper och föreningarna återgår till ordinarie verksamheter.

Vårt samarbete med ChargeNode har fortsatt i rätt riktning och numera har vi ett affärsupplägg som ger våra kunder en smart och effektiv laddmöjlighet till flera laddstationer utan att onödigt mycket el-effekt eller material behöver användas. Vi har även tecknat ett samarbetsavtal med Ntricity för att bygga en aggregeringsplattform som kan hjälpa oss att erbjuda våra kunder flexibilitetstjänster.

Ett av de projekt som vi är allra mest stolta över under 2020 är att vi blev färdiga med det så kallade LED-projektet, vilket innebär att alla offentliga belysningsarmaturer som vi förvaltar numera är försedda med LED-teknik som minimerar energianvändningen avsevärt.

Certifiering av våra drifttekniker

Arbetsmiljöverket har aviserat om ett nytt krav på certifierade drifttekniker som arbetar i fjärrvärmeproduktionsanläggningar. Det handlar om att fjärrvärmeleverantören ska säkerställa att sin personal har en godkänd kunskap om exempelvis bränslen, trycksatta anläggningar och risker som kan uppstå i samband med strömavbrott och andra haverier.

Varberg Energi har under året låtit produktionspersonalen genomgå utbildningar för att bli certifierade pannoperatörer. I samband med detta kan vi möta kommande lagkrav och även höja kunskapen hos vår personal. Utbildningarna har varit uppskattade och lärorika.

För oss som företag är det här en viktig kvalitetsstämpel på att vi har duktig och kunnig personal som på ett säkert och hållbart sätt kan hantera våra anläggningar för att säkra våra leveranser till kunderna.

rördetaljer framför vår biogaspanna med ryggen suddiga kollegor bakom

Utbildning för driftpersonal, till certifierade pannoperatörer.

Mätarbytesprojektet

Under 2020 har vi påbörjat ett mätarbytesprojekt för el och fjärrvärme med syftet att möta de funktionskrav som regeringen har ställt på mätvärdesinsamling. I början av året hade vi en plan på att byta cirka 4 300 mätare men Covid-19 fick den planen att kastas om rejält. Vi ställde om till områden där vi nästintill hade 100% fasadskåp eller undercentraler att arbeta säkert i. Både för våra kunder och för oss.

De nya kraven är uppsatta för att underlätta för konsumenterna att göra energibesparingar med hjälp av de smarta funktioner som finns i mätaren. Dagens nya mätare och insamlingssystem kan hantera mer data och samla in mätvärden med tätare intervall. Från och med den 1 januari 2025 måste alla mätare vara utbytta.

I samband med att vi genomför mätarbytesprojektet så anpassar vi även våra system och vår organisation för att kunna ta emot, analysera och kommunicera stora mängder data. Det för både med sig utmaningar i form av att behandla stora datamängder, men även möjligheter där vi kan ge våra kunder bättre incitament att arbeta med energieffektiviseringar. Vi har en ambition att kommunicera kring energianvändningen på Mina Sidor i en större omfattning i framtiden. Det här projektet ger oss dessa möjligheter. 

Förutsättningarna för att utföra mätarbyten på ett modernt och effektivt sätt har vi idag. Nu ska vi få till integrationerna mellan insamling- och debiteringssystem för att kunna öka tempot ytterligare så att vi är klara i god tid innan december 2024. Vi har bytt ut 4 528 mätare under 2020. Det är 5% mer än vad vi hade planerat.

händer på kollega som sätter in ny elmätare i ett elskåp utomhus på villa

Mätarbytet ger nya möjligheter till energibesparing för våra kunder.

FN:s Globala mål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är vägledande i världens länders åtagande med att etablera en tydlig plan för det arbete som är nödvändigt att göra fram till 2030, för att utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Varberg Energi vill givetvis bidra till en hållbar och rättvis framtid.

I vår hållbarhetsredovisning för 2020 har vi valt att lyfta de hållbarhetsmål som vår organisation bidrar till.

Läs mer om de globala målen på FN:s hemsida med hållbarhetsmål.

samtliga FN:s globala måls färgglada ikoner samlade på samma bild

Våra bidrag i korthet:

 • 3. God hälsa och välbefinnande:
  Vi gör en friskvårdssatsning för vår personal – “För ditt liv” – som i år skett digitalt på gemensam tid för den som önskat, friskvårdsbidrag till personalen samt sjukvårdsförsäkring.  VI har också stöttat den hårt arbetande sjukvårdspersonalen på Varbergs sjukhus med frukt och energidryck.
 • 4. God utbildning för alla:
  Vi bidrar med skolmaterial till grundskolan genom natur- och miljöboken, praktikplatser på företaget samt mentorskap.
 • 5. Jämställdhet:
  Vi förespråkar mångfald på företaget och ser det som en viktig framgångsfaktor, därför fortsätter vi arbetet med att försöka få in fler kvinnor och andra etniciteter i branschen.
 • 7. Hållbar energi för alla:
  Vi satsar helhjärtat på egen förnybar produktion av el och fjärrvärme samt att erbjuda energitjänster exempelvis solceller, laddstolpar och möjlighet till mikroproduktion.
 • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
  Vi erbjuder praktikplatser i vår verksamhet för gymnasie- och högskola, främjar en trygg och säker arbetsmiljö genom säkerhetsutbildningar för de anställda och vi är även certifierade för god arbetsmiljö enligt ISO 45001.
 • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur:
  Vi har under året stärkt upp vårt elnät med ett stort antal nya nätstationer för att säkra tillgången till el när staden växer. Vi ligger också fortsatt långt fram i utbyggnaden av fibernätet och arbetar med hållbara innovationer, exempelvis med nya trygghetstjänster i stadsnätet.
 • 10. Minskad ojämlikhet:
  Vår information på webben ska vara lika tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsvariation eller ej. Tillgängligheten främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.
 • 11. Hållbara städer och samhällen:
  Vi bygger ut fibernätet allt eftersom efterfrågan ökar, jobbar med nya IoT-lösningar- och tjänster, utvecklar det trådlösa sensornätverket LoRA, deltar i stadsutvecklingen, jobbar för mer och trygg belysning. Vi utför även kontroller av växthusgaser och minimerar utsläppen från våra anläggningar samt sorterar avfall.
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion:
  Vi månar om cirkulärt återbruk, källsorterar avfall och kommunicerar en hållbar utveckling och livsstil genom våra intressentdialoger – både internt och externt. Bland annat har vi också minskat våra pappersfakturor med 36%.
 • 16. Fredliga och inkluderande samhällen:
  Vi stödjer lokala projekt och föreningar som arbetar för ett socialt inkluderande samhälle och hjälper andra.
FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål vinröd ikon nummer 8

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.