Strategi – Effektivitet

I takt med att Varberg växer och att vi får allt fler kunder blir vår verksamhet allt mer utmanad. Samtidigt utvecklas nya system och ny kompetens tillgängliggörs på arbetsmarknaden. Vi har valt att ha effektivitet som ett av våra strategiska områden för att ständigt jobba med att förbättra våra arbetssätt, system, medarbetare, produkter och tjänster.

Processarbete

Under året har vi sett över våra processer för att utvärdera vad som kan digitaliseras och automatiseras. Samtliga anslutningsprocesser har kartlagts där varje steg har synliggjorts och ritats upp.

Tanken är att det här fortsatta arbetet ska läggas in som naturliga checklistor i vårt CRM-system så att kundärenden lätt kan följas av både medarbetare och kunder och på så sätt säkerställa att allt blir genomfört på rätt sätt.

I det här arbetet kommer många delar även att automatiseras för att minska både vår administration och våra risker. Genom att digitalisera och automatisera flöden kan vi hantera fler ärenden på befintlig personal och därmed bli mer effektiva.

Tangentbord och ett finger som trycker på en knapp med texten CRM

Resurseffektivitet

Det är viktigt att spara på sina krafter när man springer ett långt lopp. Det är även viktigt att spara på jordens resurser när samhällen ska utvecklas. När vi pratar om resurseffektivitet tänker vi inte bara på våra egna arbetssätt och hjälpmedel utan i lika hög grand hur hela Varbergs kommun att växa så effektivt som möjligt. Ett viktigt perspektiv är att använda el och fjärrvärme till rätt saker. El ska vi ha för att elektrifiera samhället ytterligare tex för att elektrifiera transporter, fjärrvärme ska vi ha till att värma våra bostäder och fastigheter. Vi kallar det för kapacitetsutmaningen dvs att kapaciteten i våra elnät är begränsad och då ska vi inte använda den till enkla uppgifter som att värma hus, det ska vi ha den fossilfria fjärrvärmen till.

Att värma luft och vatten är en relativt enkel uppgift som fjärrvärmen fungerar alldeles ypperligt till. Däremot är fjärrvärmen inte tillräcklig för att kunna flytta en bil eller tända en glödlampa. Här behövs istället elektriciteten. Varberg Energi levererar både elektricitet och fjärrvärme, men vi ser gärna att respektive nyttighet används till rätt ändamål så att båda nyttigheterna räcker till för att möta framtidens Varberg.

Systemverktyg

Det är inte bara effektiv personal och rätt arbetssätt som driver förbättringar. Vi behöver även ha rätt systemverktyg som uppfyller våra behov och är integrerade med varandra. Under året har vi handlat upp ett nytt nätinformationssystem som ska visualisera vår tekniska infrastruktur och hjälpa oss att ta rätt beslut i rätt tid samtidigt som vi får bättre koll på vad som är installerat var.

Syftet med nätinformationssystemet är att vi ritar upp digitala tvillingar av våra distributionsnät för att på så sätt få en digital kartbild över hur våra nät ser ut. I systemet dokumenteras all anläggningsinformation som är viktig att känna till för våra nätplanerare och distributionstekniker vilket bidrar till att skapa hög tillgänglighet.

Man står i en serverhall med en laptop på armen

Mål och mätetal

Mål och mätetal för Varberg Energi följs upp i ett målkort genom 19 indikatorer som har en koppling till våra strategier och framgångsfaktorer. Syftet med målkortet är att månadsvis följa upp hur vi ligger till i förhållande till uppsatta mål. Vi har under året lagt extra vikt vid att tydliggöra verksamhetens mål och skapat stödjande strukturer för att kommunicera ut dem. Genom vårt sätt att följa upp verksamheten både på övergripande nivå samt i våra affärsområden fångar vi upp vad som fungerar bra och vilka områden vi behöver ägna extra fokus åt. Genom att övergripande mål bryts ner till individuella mål blir det tydligt för våra medarbetare hur man bidrar till bolagets långsiktighet och medför ett ägandeskap över vår gemensamma väg framåt.

Återkommande i samtliga målkort är indikatorn som handlar om effektivitet, där vi ständigt försöker hitta effektivare arbetssätt som bidrar till att vi får mer tid för värdeskapande aktiviteter. Processer som kräver onödig manuell hantering är både tidsödande för medarbetare samtidigt som det finns risk för bristande kvalitet. Vi har kommit väldigt långt i många förbättringsinitiativ. Bland annat har vi effektiviserat vår fakturahantering och på så sätt sparat cirka 15 arbetsdagar per år. Arbetet med att förbättra våra arbetssätt är en ständigt pågående process som vi gemensamt arbetar med över hela företaget.

Vi lägger stor vikt vid att analysera och följa upp vår verksamhet för att säkerställa att vi är affärsmässiga och kan erbjuda våra kunder bästa möjliga service.

FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål senapsgul ikon nummer 12

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet