Vår omvärld

Energisystemet är mitt i en omfattande förändring. Statliga styrmedel och snabb teknikutveckling har medfört att ny väderbaserad, förnybar energiproduktion byggs ut i Sverige alltjämt som den reglerbara basproduktionen läggs ned.

Samtidigt har vi en elmarknad som endast värderar den producerade kilowattimmen och inte tar hänsyn till om utbudet möter efterfrågan, vilket för med sig allt större prisskillnader och ett elsystem som inte alltid kan möta upp de utmaningar som förändringarna för med sig.

 

Fossilfritt samhälle

Den globala temperaturen fortsätter att stiga och de fossila utsläppen från industrierna och transportsektorn behöver minska även om vi under året har fått bevittna en uppenbar förbättring. Sverige har sedan tidigare tagit fram genomarbetade färdplaner för ett fossilfritt Sverige som nu kommuner och regioner arbetar aktivt med för att bidra till. Vi på Varberg Energi är oerhört stolta över att vi under 2020 har blivit helt fossilfria i vår verksamhet. Med fossilfria avser vi egen verksamhet vid normala driftsförhållanden.

 

Cirkulär ekonomi

Vi lever i ett samhälle som tenderar att konsumera allt mer och har tillgång till fler möjligheter. Miljöorganisationer har länge aviserat att vi behöver förändra våra levnadsvanor och i så stor utsträckning som möjligt skapa cirkulära flöden som minimerar att nya jordresurser behöver brytas för att vi ska tillgodose våra behov. För oss på Varberg Energi innebär det att vi ständigt försöker återanvända och återvinna så mycket som möjligt i vår verksamhet.

Ett väldigt bra sätt att arbeta med cirkulära flöden är att använda skogsråvaror i så stor utsträckning som möjligt. Det svenska skogsbruket håller världsklass och vi har ett sunt sätt att se till både skogsnäringen och det djurliv som hör därtill. Det här är den givna anledningen till att vi har tecknat ett samarbetsavtal med Modvion för att bygga världens högsta träkonstruktion och mest miljövänliga vindkraftverk med trästomme under kommande år. Det här är även anledningen till att vi expanderar vårt fjärrvärmenät och har startat igång en förstudie om att även börja erbjuda fjärrkyla i Varberg. Med spillvärme från Södra Cell Värö och flis från skogsrester blir vår fjärrvärme 100% förnybar.

skog i dimman med utsikt över sjö

Vi värnar om vår miljö och blev fossilfria under 2020.

närbild coronacirus i blått och vinrött

Coronapandemin gjorde 2020 till ett väldigt speciellt år.

Covid-19

2020 har varit ett väldigt speciellt år på grund av den Corona-pandemi som bröt ut i början av året och som inte gick att bromsa utan hjälp av vaccination. Det här har påverkat oss på många sätt, men den stora skillnaden är det distansarbete som har krävts för större delen av personalen under året. Vi har stängt våra kontor för externa besökare och bara genomfört de mest nödvändiga kundbesöken. Detta för att minska smittspridningen och säkerställa att vår verksamhet och leveranser fungerar.