Intressentdialoger 2020

Att ha en bra dialog där vi får synpunkter från vår intressenter är viktigt för oss och lägger grunden till hållbarhetsarbetet och hur vi skall arbeta vidare med vår verksamhet.

Här syns en sammanställning över de aktiviteter vi haft tillsammans med våra intressenter under 2020.

Kunder*Aktiviteter/frekvens
KunderWebbplats, löpande
Kundmätningar, 1 ggr/år
Kundevent normalt 4 ggr/år men 2020 endast 2 ggr
Information till fiberföreningar, löpande
Information till kunder via fakturautskick och digitala nyhetsbrev, löpande
Registrering av kundsynpunkter i CRM-system, löpande
Dialog/information via sociala medier, löpande
Affärspartners*Aktiviteter/frekvens
Samarbetspartner Möte, workshops som 2020 genomfördes digitalt
Kommunala bolag och förvaltningar Samverkan, genomförs digitalt, löpande
Leverantörer/entreprenörer Avtal, vid upphandling inkl. ansvarspolicy och miljöpolicy
Vid bygg och projektmöte, genomförs digitalt, löpande
Bostadsrätts- och hyresgästföreningar Informationsinsatser, löpande
Fastighetsägare Informationsinsatser, löpande
Nätverk för kompetens Nätverksträffar, beroende på nätverk, genomförs digitalt, löpande
Medarbetare*Aktiviteter/frekvens
Medarbetare Uppföljning av mål som presenteras på Kopplingen vårt intranät, löpande
Medarbetarenkät, uppföljning veckovis
Arbetsmöten, löpande
Medarbetar/utvecklingssamtal, 1 - 4 ggr/år
Digitala frukostmöten 4 ggr/år
Info från ledningsteam, film presenterad på Kopplingen, löpande
VD-info, film presenteras på Kopplingen, löpande
Information om Covid-19, löpande på Kopplingen
Skyddsombud Skyddskommittémöte, 4 ggr/år
Skyddsronder, löpande
Riskanalyser, löpande
Personalorganisation Projektinformation, löpande
Information till fackliga företrädare, löpande
MBL-förhandlingar, löpande
StyrelseStyrelsemöte, 7 ggr/år
Seminarium, 1 ggr/år
Skriftlig rapport, 1 ggr/månad
Ledningsteam/chefer Ledningsteamsmöten, varannan vecka
Chefsmöte, 4 ggr/år
Ledningsteamsseminarium, 2 ggr/år
Styrelseseminarium, 1 ggr/år
Samhälle*Aktiviteter/frekvens
Media Pressmeddelanden i dagspress och sociala medier, löpande
Branschorganisationer Medlemskap i nationella branschföreningar, information via nyhetsbrev, utbildningar och seminarier
Grund-, gymnasie- och högskolor, universitet Undervisningsmaterial, årligen till grundskolor genom Natur & Miljöpärmen, föreläsningar
Praktikplatser för gymnasium/högskola
MyndigheterMiljörapportering, 1 ggr/år
Tillsynsbesök, 1 ggr/år
Dialog beroende på ärende, löpande
Allmänhet/Närboende till anläggningar Samrådsmöten i tillståndsprocess
Information via sociala medier, webb och dagstidning, löpande
Ideella föreningar för ex idrott, natur, kultur Muntlig dialog/ e-post, löpande
Samrådsprocesser, löpande
Ägare Ägardialog med Varbergs Stadshus AB
Tertialrapport, 3 ggr/år

*Underlag Intressentkartläggning utförd av ledningsteam 2020-06-11. I intressentdialogerna har fysiska möten ersatts med digitala möten på grund av rådande pandemi av Covid-19. Kundevent har heller inte genomförts i samma omfattning som normalt på grund av pandemin.