Våra intressenter

Våra kunders och andra intressenters medvetenhet om hållbarhet både på det ekologiska och sociala planet ökar hela tiden. Det är viktigt för oss att ha en öppen dialog med våra intressenter för att kunna se vad som förväntas av oss och våra tjänster i framtiden.

Våra viktigaste intressentgrupper är kunder, affärspartners, medarbetarna, ägarna och samhället. Det är helt avgörande att vi förstår deras behov och vad som är deras viktigaste frågor för att kunna tillföra värde.

Vi för en löpande dialog med våra intressenter för att få veta mer om deras drivkrafter men också för att få möjlighet att berätta om våra lösningar för en hållbar framtid. Dessutom genomför vi årligen en intressentanalys.

2020 har varit ett utmanande år på många sätt. Främst genom att vi har fått ställa om delar av organisationen till distansarbete, vilket i synnerhet har påverkat kontakten med våra kunder och samarbetspartners. Med god flexibel förmåga och fungerande system har arbetet ändå kunnat genomföras på ett bra sätt.

Dialog med intressenter

Att ha en bra dialog där vi får synpunkter från våra intressenter är viktigt för oss och lägger grunden till hållbarhetsarbetet och hur vi skall arbeta vidare med vår verksamhet.

Kunder

 

Varberg Energis elhandelsverksamhet omfattar cirka 80 000 kunder och finns över hela landet. Lägger vi ihop samtliga kunder för Varberg Energis alla affärsområden uppgår antalet till cirka 115 000 kunder.

En viktig del av våra årliga kundkontakter brukar ske via mässor, konferenser och andra fysiska event. Under det gångna året har vi inte kunnat genomföra dessa på grund av den rådande pandemin, vilket gör att vi har fått möta våra kunder på andra sätt.

Vi hann genomföra Seniormässan i slutet av februari innan restriktionerna tog vid. Ett uppskattat besök på Arena Varberg som gästades av ett par tusen besökare, där produkter och tjänster som solceller, stadsnät, el och fjärrvärme var intressanta diskussionsområden.

Varje år genomför vi marknadsundersökningar kring kundnöjdheten i vår elhandelsaffär via SKI. Resultatet för 2020 har presenterats i organisationen och en handlingsplan är upprättad för att möta kundernas behov och önskemål. Vi samlar även ständigt in kundsynpunkter via vår kundserviceavdelning som tas omhand på ledningens genomgång inom ramen för ISO 9001.

Översiktbild över vår monter på seniormässan med både kollegor och kunder omkring

Seniormässan lockar varje år många kunder som är nyfikna på våra erbjudanden.

Affärspartners

Ett led i att utveckla våra tjänster och vår position på marknaden är att ha goda relationer med våra samarbetspartners. Vi arbetar med ständiga förbättringar och letar nya innovativa lösningar genom samverkan med våra affärspartners.

Ett led i detta är att vi fanns med på Power Circle Summit och talade om vårt arbete kring hållbarhet som drivkraft och hur man som energibolag kan arbeta med innovation. Vi deltog även under hösten på Halland Tech Week – spännande dagar fullspäckade med olika events inom digitalisering och ny teknik där vi pratade vi om hur Varberg Energi jobbar med innovation.

Under året tecknade vi ett samarbetsavtal med HallandsHamnar för att i framtiden arbeta mer tillsammans inom hållbarhet, energisystem och smarta elektrifierade och uppkopplade lösningar. Målsättningen med samarbetet är att HallandsHamnar ska nå sin vision att vara Europas modernaste skogshamn. Att delta i den resan och bidra till att göra hamnen mer hållbar, smart och till en naturlig del av staden ser vi fram emot.

gruppbild med fyra personer i motljus framför ett lastfartyg som ligger i hamn

Tillsammans med HallandsHamnar ska Varberg bli Europas mest moderna skogshamn. 

Vi tog också ett nytt kliv i teknikutvecklingen genom att teckna ett samarbetsavtal med energiteknikbolaget Ntricity om att utveckla flexibilitetstjänster. Framtidens elanvändning och produktion har en struktur som blir allt mer utmanande, varpå olika typer av systemtjänster blir allt mer aktuella. Utifrån detta är samarbetet med Ntricity en viktig del i vår fortsatta roll som energibolag i en växande och fungerande kommun.

 

Medarbetare

Varberg Energi har drygt 120 medarbetare som är med och utvecklar företaget och våra tjänster. En god dialog är viktig för oss så att vi är en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Vi har ett stort behov av rekryteringar framför oss för att hantera generationsväxlingar och det faktum att Varberg växer som stad.

Under 2020 har många medarbetare arbetat hemifrån och de fysiska mötena har ersatts med digitala varianter. Vi har genomfört ett antal digitala frukostmöten där samtlig personal har fått möjlighet att skaffa sig information om bolaget.

Varje vecka genomförs medarbetarundersökningar så att vi ständigt får en uppdaterad bild av vårt arbetsklimat och kan snabbt fånga upp eventuella åtgärdsbehov. Vi har även under året låtit Kommunhälsan genomföra en opartisk genomlysning av vår arbetsmiljö för att få en extern uppfattning om våra arbetssätt. Det här har sedermera lett till en gedigen handlingsplan som vi kommer att arbeta med under 2021.

Vidare har vi låtit nyanställda intervjuas via video och presenterat resultatet på vårt intranät. Detta för att alla våra medarbetare ska både få en bild och historia bakom de nya förmågorna.

Presentationsfilmer av alla nyanställda – här med Martin Bolg som är energimontör.

Samhälle

Varberg Energi verkar till stor del lokalt och vår verksamhet påverkar många av kommunens invånare. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen och näringslivet genom sociala och ekologiskt hållbara insatser. Boende vid våra anläggningar, föreningar, skolor, myndigheter och branschorganisationer är viktiga för oss.

Varberg Energi är en del av nätverket Öppna Företag som på grund av pandemin har behövt ställa in många planerade aktiviteter. Dock har man ändå kunnat genomföra tre stycken digitala workshops för att diskutera hur begreppet öppenhet lämpligast kommuniceras och vilka aktiviteter som skulle ge bäst genomslag.

 

Ägarna

Att ha ägarnas förtroende är viktigt för oss. Vi för kontinuerligt en dialog med Varbergs Stadshus AB och politikerna i vår styrelse.  Vi har även ägardialoger som är mer långsiktiga och sträcker sig bortom 10-års horisonten. Där diskuterar vi vår roll i en hållbar samhällsutveckling.

Styrelsen engagerades i vår väsentlighetsanalys där vi sorterade företagets och intressenternas frågor efter betydelse och påverkan på samhälle, affärer och våra intressenter för att få en överblick över våra hållbarhetsaspekter. Vilket i sin tur säkerställer att vår affärsstrategi tar hänsyn till viktiga sociala och miljömässiga aspekter.