Verktyg hållbarhet 2020

Certifierade ledningssystem

  • Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45 001 
  • Miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 
  • Kvalitetscertifierad elhandel och försäljning av förnybar el enligt ISO 9001 

Ledningssystemen för miljö- och arbetsmiljö granskas 1 ggr/år vid extern revision. Under 2020 granskades samtliga certifierade ledningssystem. Arbetsmiljöstandarden uppgraderades till ISO 45001. Samtliga revisionsavvikelser är åtgärdade.

Verifierad egendeklaration

Egendeklarationen består av ledningens uttalande och svar på 77 frågor i SIS-SP 2:2015 som utgår från SS-ISO 26000:2010. 

Egendeklarationen granskades den 6 juni 2020 Och verifierades av RISE genom ett uttalande. 

Miljökontroll

Varberg Energi har miljötillstånd för de anläggningar som omfattas av tillståndsplikt. Tillstånden gäller villkor för buller, skugga och utsläpp till luft, mark och vatten. Egenkontrollprogram finns upprättade för anläggningarna. 

Tillsyn med besök av tillsynsmyndighet sker årligen på anläggningar. Gäller både vindkraft och värmeproduktionsanläggningar. För samtliga anläggningar lämnas årlig miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Utsläppsrapportering för tilldelade utsläppsrätter i värmeproduktion granskas av extern granskare. Rapportering av ifyllande av hållbarhetskriterier för flytande biobränsle sker årligen till myndighet.

Interna revisioner

Interna revisioner är ett verktyg som används för att följa upp att miljö-arbetsmiljö- och kvalitetsledningsstandarderna efterlevs.  

Under 2020 har vi utfört 2 interna revisioner för respektive standarder i miljö och arbetsmiljö samt en internrevision för kvalitetsledning. 

Krav på leverantörer

Varberg Energi har krav på leverantörer att vid upphandlingar redovisa sitt hållbarhetsarbete. Varberg Energis ansvarspolicy och uppförandekod samt miljöpolicy bifogas vid upphandlingar. 

Annonserade upphandlingar under 2020 utfördes med miljökrav och krav på uppförandekod.

Riskbedömningar och skyddsronder

Riskbedömningar och skyddsronder är verktyg för att förebygga och minimera risker. Riskbedömningar ingår i ex arbetsmiljöplaner, inför jobb enligt checklistor. 

Under 2020 har vi utfört skyddsronder på Affärsområden och avdelningar. Vi arbetar löpande med att uppdatera befintliga riskbedömningar och vid behov göra nya. Ett exempel på detta är riskbedömning p g a Covid-19 som löpande uppdaterats. 

Olycks– och tillbudsrapportering samt riskobservationer 

Varberg Energi AB använder ENIA ett system som AFA-försäkring tillhandahåller. Systemet finns tillgängligt för alla via Kopplingen (intranätet) eller via mobilapp. 

Syftet med rapporteringen är att arbeta förebyggande genom att rapportera tillbud, olyckor och risker samt att kunna se på trender för dessa.

Under 2020 rapporterades 16 riskobservationer, 10 tillbud, 5 olycksfall och 1 färdolycka.

I juni inträffade en olycka som ledde till sjukfrånvaro. Då hade det gått 1 090 dagar sedan det senaste olycksfallet med sjukfrånvaro. 

Medarbetarundersökningar 

Uppföljning sker varje vecka med det digitala verktyget Winningtemp. 

Varje vecka mäts klimatet med 4-5 frågor. Syftet är att få täta mätningar och snabb uppföljning. Uppföljning sker sedan i varje Affärsområde/stab. 

Kund

NKI, Nöjd-kund-index mäts kontinuerligt. 

Varje år väljer vi ut vilka verksamhetsområden och kundkategorier som ska undersökas, detta gör vi för att kunna möta våra kunders behov.