Utmaningar och möjligheter när Varberg växer

Varberg växer så det knakar. Tunnelbygget och nya bostads- och industriområden innebär en hel del utmaningar med ledningsbyggnation och ökad kapacitet för våra verksamheter. Men det finns också möjligheter att ta till vara på när staden växer.

Prognosen är att Varbergs kommun ska växa från dagens 60 000 invånare till 80 000 år 2030. Något som inte bara innebär att en hel del nya bostäder och bostadsområden behöver byggas utan också att ny infrastruktur och samhällsnyttiga funktioner som förskolor, skolor och äldreomsorg behöver anpassas efter den ökande befolkningsmängden.

Det ställer givetvis krav på kommunen och andra samhällsbyggnadsaktörer att kunna ta sig an de utmaningar och möjligheter som det innebär när Varbergs kommun växer. Detta ligger till grund för kommunens översiktsplan, och även stora delar av våra egna verksamheter påverkas av de förändringar kommunen står inför.

Vår entreprenadavdelning arbetar dagligen med att analysera och optimera de olika ledningsnäten och samtidigt få ekonomi i de förändringar som krävs. Vi behöver ha tillräcklig kapacitet i ledningsnäten för att möta det ökade behovet av energi och kommunikationslösningar som den växande staden kräver. På samma gång måste vi kunna hantera de stora förändringar som redan nu pågår i och med tunnelbygget.

 

ett flertal gula kabelrör i botten av ett grävt schakt

Vi bygger för framtiden och passar på att lägga ner extra kabelrör i ledningsnätet.

– Det är mycket som händer samtidigt nu. Dels är det tunnelbygget som vi på planeringssidan har arbetat med sedan 2014, och dels alla ledningsflyttar som bara själva tunneln kräver. Eftersom det har krävt så mycket planering startade vårt arbete betydligt tidigare än vad själva arbetet med tunneln gjorde. För när vi lägger ner våra ledningar måste vi ha med oss att vi inte bygger för dagen utan bygger för framtiden. Vi ska inte bygga om ledningarna ännu en gång när tunneln är klar. Här gäller det att veta ganska långt framåt hur det kommer att se ut, säger Daniel Svensson, affärsområdeschef Entreprenad på Varberg Energi.

Redan i januari 2016 startade det fysiska arbetet med att flytta och bygga ut våra ledningar inför tunnelbygget och byggnationen av den nya Getteröbron, eftersom alla ledningsflyttar var tvungna att vara genomförda i god tid innan de första spadtagen för tunneln och bron togs. Samtidigt måste framtiden hela tiden tas i beaktning för att förstå hur staden och alla serviceorterna i kommunen ska utvecklas.

Film från 2019 där Anton Olsson berättar om varför vi då flyttar på våra fjärrvärmerör.

Samordning

En av utmaningarna med de stora ombyggnationerna är att det är många aktörer inblandade. Alla vill ha sitt att säga i planeringsarbetet när en mängd olika ledningar ska samsas i schaktprofilerna där gator och mark grävs upp. Det gäller till exempel fjärrvärme, gas, fiber, el och även belysning. De ovan nämnda är bara tjänster som tillhör vår egen verksamhet, lägg där till gatuplanering, vatten och avlopp och andra externa aktörer som gärna vill kunna lägga sina ledningar i samma grävschakt.

– Det blir många möten för att diskutera framkomliga vägar och här krävs mycket samordning med kommunen och andra ledningsägare. Det kan vara en verklig utmaning att få ihop pusslet men samarbetet har fungerat väldigt bra, både internt på Varberg Energi och externt. Tillsammans med bland annat Hamn- och gatuförvaltningen i Varbergs kommun, VIVAB och en instans som kallas mark och exploatering (MEX) har vi ett samarbetsforum där vi diskuterar olika detaljer. Allt från trädalléer till kommunikationsstil sinsemellan. Och vid projektstart går vi igenom att det finns en projektmall som vi alla känner till och utgår ifrån. Så vi har stärkt upp vårt samarbete till en punkt där det känns väldigt bra, säger Daniel Svensson.

Bygger för framtiden

När staden och kommunen växer behöver vi prognostisera för ett ökat effektbehov i våra ledningsnät. Därför måste vi redan nu lägga flertalet tomrör i grävschakten för att klara framtida anslutningar. Eftersom det i dagsläget är omöjligt att veta vilken kapacitet som krävs i framtiden, är det till viss del kvalificerade gissningar som styr dessa prognoser. Men genom att delta i kommunens plansamordning, där vi tidigt är delaktiga i detaljplanprocessen, kan vi få ett bättre grepp om dessa frågor och våra prognoser blir mer träffsäkra. Detta öppnar också upp för att redan nu förbereda för framtidens ökade behov av energi- och kommunikationslösningar i samhället.

Så även om de stora ombyggnationerna innebär många utmaningar öppnas det också upp en hel del möjligheter för våra framtida affärer.

– En utmaning som många energileverantörer står inför är att göra kapacitetsberäkningar utifrån antaganden för hur kommunen utvecklas över tid. De ledningar som vi gräver ner idag ska förhoppningsvis vara i drift i 80 – 100 år framåt, vilket både ställer krav på noggranna bedömningar i kommunala planprogram och våra egna analyser kring samhällets efterfrågan på energi och kommunikation.

Vi vill varken bygga ledningsnät med över- eller underkapacitet så planeringen är en väldigt viktig del i vår verksamhet. Vi har goda samarbeten inom kommunens bolag och förvaltningar, vilket underlättar för oss på Varberg Energi som har ett brett utbud av varierande produkter och tjänster, säger Daniel Svensson.

 

 

porträtt daniel svensson står och hänger med arnarna på ett trästaket inomhus

Daniel Svensson planerar för en växande stad.

FN:s globala mål gul ikon nummer 7 Hållbar energi för alla
FN:s globala mål oragne ikon nummer 11 Hållbara städer och samhällen.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål  #7 – Hållbar energi för alla och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet