Nu är vi fossilfria

Många års ihärdigt arbete har gett resultat! Att nå en 100% fossilfri* verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. 2019 var vi fossilfria till 99,9% och under 2020 genomfördes de sista åtgärderna för att ro målet i hamn.

Åtgärder som genomförts för att gå från 99,9% till 100% fossilfria

  • Vi har ersatt den sista delen av fossilt bränsle i egna transporter. Sedan 2017 kör alla dieselfordon på EcoPar Bio och i juni 2020 gick vi från fordonsgas till 100% biogas.
  • Vi har under 2020 sålt våra laddhybrider som främst gick på bensin och ersatt dem med elbilar.
  • 2019 ersatte vi eldningsolja med bioolja i en av våra närvärmecentraler.

 

* med fossilfria menar vi inom vår egen verksamhet vid normala driftsförhållanden.

30 år som klimatneutrala

Vår produktion av vind-, vattenkraft och fjärrvärme bidrar till undvikna utsläpp och vår energianvändning till direkta och indirekta utsläpp. När de undvikna utsläppen är lika stora eller större än våra direkta och indirekta utsläpp är vi klimatneutrala.

Utbyggnad av vind- och vattenkraft är den avgörande faktorn till att vi blev klimatneutrala så tidigt och vår numera förnybara fjärrvärme bidrar till en stor del av våra undvikna utsläpp.

 

Analys och uppföljning

100% förnybar fjärrvärme och egen sol-, vind- och vattenproduktion gör att vi under 2020 har bidragit med ett netto på 93 240 ton i undvikna CO2-utsläpp. Trots detta är klimatbokslutet år 2020 lägre än 2019 till följd av förändringar i omvärlden.

Kvällsbild i solnedgången över solcellsparken Solsidan och den intilliggande motorvägen E20

Solnedgång över Solsidan.

Utsläppsvärdet för alternativ elproduktion har minskat från 765 till 490 kg/MWh. Detta beror bl.a. på fortsatt omställning till förnybar energi i Europa, lägre elbehov under pandemin, ett varmt år samt bättre tillgång på vind- och vattenkraft. De undvikna utsläppen blir 17% mindre än 2019 samtidigt som våra direkta och indirekta utsläpp har minskat med 27%.

Våra CO2-utsläpp från egna transporter har minskat med nästan 70% och vår vindkraftsproduktion har ökat med 9,5% jämfört med 2019. Vi har biogascertifikat för vår gas till fjärrvärmen, men räknar med de faktiska utsläppen med hänsyn till biogasandelen i naturgasnätet, därav de direkta utsläppen från gasen. Leveransen av fjärrvärme minskade med 3,9% på grund av ett milt år.

 

En del av lösningen

Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln. Vi arbetar hela tiden för att bli bättre, för att bemöta marknadens och omvärldens mångsidiga behov och för att vara en del av lösningen.

Vi kommer därför fortsätta utveckla lösningar för energibesparingar, satsa på solcellsutbyggnad, utveckla tjänster för maximerad självkonsumtion och smarta mobilitetslösningar och inte minst arbeta med slutkundsengagemang och samverkan.

diagram över våra koldioxidutsläpp

CO2-utsläppen från egna transporter har minskat med nästan 70% mellan 2019 till 2020.

Highlights

Två vindkraftverk på grön äng med blå himmel bakom

100%

2019 var vi fossilfria till 99,9% och under 2020 genomfördes de sista åtgärderna för att lyckas nå målet att vara 100% fossilfria år 2021.

vattendrag i början på ett litet vattenfall med gula löv flytande

30 år

När de undvikna utsläppen är lika stora eller större än våra egna direkta och indirekta utsläpp är vi klimatneutrala. Det har vi varit i 30 år.

bilar i fordonsparken som laddas med elsladd

-70%

Våra CO2-utsläpp från egna transporter har minskat med nästan 70% jämfört med 2019.

Klimatbokslut 2020

Varberg Energi är en av stiftarna av Energi- och Miljöcentrum – EMC. Det är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet.

Tillsammans med cirka 20 andra, mestadels halländska bolag som också är medlemmar i EMC, har vi tagit fram Klimatbokslut Halland. Det är företag som insett affärsnyttan av klimateffektiv affärsutveckling. Alla deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.

Klimatbokslutet presenterar Varberg Energis totala nettoklimatpåverkan i samhället och omfattar alla utsläpp orsakat av företagets egna verksamheter tillsammans med de utsläpp som företaget genom sin verksamhet indirekt orsakar eller undviker i företagets omgivning. Den metod som används benämns ”konsekvensmetoden” vilket innebär att man beräknar alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa.

FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål senapsgul ikon nummer 12

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet