Ett steg mot framtidens energimarknad

Det svenska elsystemet genomgår en stor omställning med ett betydligt större beroende av förnybar energi. För att skapa stabilitet i det systemet behövs tjänster som kan garantera en säker eltillgång. Genom ett färskt samarbetsavtal med energiteknikbolaget Ntricity om att utveckla flexibilitetstjänster, har vi tagit ett viktigt steg i riktningen mot framtidens energimarknad.

Den ökade framtida elektrifieringen av samhället och utfasningen av kärnkraften och fossila bränslen innebär stora utmaningar för det svenska elförsörjningssystemet. För att trygga eltillgången behövs stora investeringar i förnybara energikällor och stödtjänster som kan bidra till stabilitet i elsystemet. En sådan lösning är flexibilitetstjänster. Det vill säga hjälpmedel för att styra användningen av el smartare och undvika effektbrist i elnätet.

– Flexibilitet i olika former är väldigt viktigt i omställningen till förnybar elproduktion. Sol och vind ger inte ett jämnt flöde el hela tiden. Så för att få ett fungerande energisystem i Sverige, när väderbaserad produktion ska ersätta en stabil produktion som kärnkraft, behövs flexibilitet i hög grad i framtiden, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi.

Vi som företag vill vara en föregångare inom teknikutvecklingen mot framtidens energimarknad. I november 2020 tog vi ett viktigt steg i den riktningen genom att teckna ett samarbetsavtal med energiteknikbolaget Ntricity för att ta fram flexibilitetstjänster.

Centralt i samarbetsavtalet är ett pilotprojekt, bestående av tre delprojekt. Det första är investeringen i ett nätbatteri och det andra en IT-plattform för att aggregera och balansera energiflöden. Det tredje är att ta fram minst två konkreta kunderbjudanden som syftar till att vi ska kunna skapa ett värde både för kunder och för vårt företag genom att använda flexibiliteten i kundernas elanvändning.

Värdeskapande

Att samarbetsavtalet består av tre delprojekt gör projektet värdeskapande på olika nivåer och att det dessutom kan användas redan från början.

– Det nätbatteri vi ska investera i är för att få en kickstart i projektet och få in flexibilitet direkt i IT-verktyget, säger Jens Nordberg.

Nyckeln i samarbetsavtalet är IT-verktyget som ska användas för att aggregera ihop egna och kunders energiflöden som man har flexibilitet i. Den flexibiliteten kan sedan säljas vidare till exempelvis Svenska kraftnät, som redan idag har en plattform för försäljning av effektflexibilitet.

Ett praktiskt exempel på att aggregera flexibilitet kan vara elkunder som avstår från att ladda sin elbil just då belastningen på elnätet är som högst eller att kunder, som investerat i ett eget nätbatteri via sitt elhandelsbolag, säljer flexibilitet från batteriet till någon elnätsägare.

illustration genomskinligt nätbatteri från ovan

Energilagring med hjälp av nätbatterier är en viktig faktor om vi ska klara övergången till koldioxidfri el. Bild: Micropower

Den tredje delen av samarbetet är där vi tillsammans med Ntricity under det kommande året ska utveckla två konkreta produkter till kunder.  En av huvudanledningarna till hela projektet är att kunna skapa och nyttja flexibilitet i kundernas elanvändning. Med de produkter vi ska ta fram sitter kunden i förarsätet, när de kan sälja flexibilitet och styra över sin elhandel på ett annat sätt än i nuläget. Samtidigt stärker projektet vår egen konkurrenskraft och ger kunskapsbyggande inom organisationen.

– Jag är övertygad om att det kommer att vara ett nödvändigt hygienkrav för elbolag att erbjuda dessa tjänster framöver. Att vi är tidigt ute med det här, liksom vi var med vindkraft och vår solcellspark, är varumärkesskapande och visar att vi är innovativa, säger Jens Nordberg.

Samhällsnytta

Ytterligare en anledning till samarbetsavtalet är att vi har ett behov av att frigöra kapacitet i våra elnät eftersom det i framtiden kan bli trångt i dessa. När vi frigör kapacitet genom flexibilitet behöver vi inte bygga ut, eller stärka upp, vårt lokala elnät i samma utsträckning som vi annars hade behövt. Vi kan också sälja flexibilitet till andra aktörer och därmed bidra till samhällsnytta genom att frigöra kapacitet i regionala nät och i Svenska kraftnäts stamnät. På så vis skapar våra flexibilitetstjänster mervärde på alla tre nivåer i det svenska elnätet.

– Det skapar också nya intäktsflöden för oss själva in i koncernen. Samtidigt kan flexibiliteten i framtiden innebär kostnadsbesparingar när vi kan styra vår elhandel på börsen efter då priset är som mest gynnsamt, säger Jens Nordberg och avslutar:
– I framtiden kommer flexibilitet bli mer och mer värt.

Transformatorstation med elstolpar och luftledningar

En av våra transformatorstationer.

FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål vinröd ikon nummer 8

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbara städer och samhällen och #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet