Vår affärsfilosofi

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Varberg växer och Varberg Energi levererar. I en expansiv region med gynnsam turistnäring sker stora förflyttningar av människor och gods in och ut över våra kommungränser. Det ställer stora krav på oss som energi- och tjänsteleverantör att förutse och förstå våra kunders behov, men också att planera för en fortsatt tillväxt och ta oss an ny teknik.

 

Våra värderingar

 • Kunskap
 • Nytänkande
 • Framåtanda
 • Mod

Våra värderingar är viktiga och våra medarbetare agerar därefter.

stationsskylt med texten Varberg

Varberg expanderar fort och ska ge utrymme för fler invånare.

Vår etiska kompass

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och tillsammans enas vi i ett hållbart företag med värderingar som förankrar våra policys i såväl vägval som agerande. Vi har under året tagit hjälp av en extern part som har granskat vår arbetsmiljö och våra arbetssätt för att på så sätt lyfta oss till nya nivåer och bilda oss en bättre förståelse över hur väl vi uppfyller vårt uppdrag som arbetsgivare och samhällsbyggare. Vi arbetar sedan tidigare bland annat inom följande områden:

 

 • Policys mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier
  Vår policy mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier är en viktig del i vårt arbete för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Vi ska vara en hälsosam arbetsplats och verksamheten ska bedrivas så att ett gott arbetsklimat främjas.
 • Policys mot mutor
  Korruption förekommer på alla marknader och för oss är det viktigt med nolltolerans för att främja ett sunt investeringsklimat och en hållbar utveckling. Vi har en policy mot mutor för att förhindra att vi som företag eller anställda missbrukar vår ställning.
 • Ansvarspolicy och uppförandekod
  Vår ansvarspolicy ligger till grund för vårt inköpsarbete och våra krav på våra leverantörer. Vi ska genomföra våra affärer utifrån tillämpliga lagar och med hög affärsetik. Att vara transparenta och visa respekt för våra intressenter och deras intressen är en viktig del.
 • Mänskliga rättigheter och jämställdhet
  Att arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet är centralt för att uppnå en hållbar utveckling. FN tog 2008 fram ett ramverk för mänskliga rättigheter. Som företag är det vårt ansar att respektera dem. Att stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss.